Zadzwoń do nas

            Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Milówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

            Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w wyżej przywołanej ustawie w obszarze realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego, dla których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Milówka.

             Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milówka: http://www.bip.milowka.com.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Milówka: milowka.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Milówka – pokój nr 3.

            Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 2 listopada 2023 r do 9 listopada 2023 r. poprzez przesłanie lub  złożenie formularza opinii do projektu Programu Współpracy:

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Milówka, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, lub

- na adres poczty elektronicznej pracownika merytorycznego, do którego zadań  należą sprawy organizacji pozarządowych – Krystyna Pala – usc@milowka.com.pl, lub

- złożyć osobiście, bezpośrednio w Urzędzie Gminy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 .

- oraz podczas otwartego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Milówka oraz Rady Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi w dniu 6 listopada 2023 r. o godzinie 14 00 w Urzędzie Gminy  Milówka sala nr 12.                                             


Załączniki:

Narzędzia dostępności