Zadzwoń do nas

1. Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl,
tel. (33) 8637190 zwany dalej Administratorem;
2. Mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl, telefonicznie pod numerem tel. (33) 8637190 lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa lub umowie i będą udostępniane tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa;
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda, umowa lub określony przepis prawa;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67), bądź innych przepisach prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem pkt. 5)  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy posiądą Państwo dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Milówka, przy czym podanie danych jest:
   • obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni.

Narzędzia dostępności