Zadzwoń do nas

Konsultacje Programu Interreg Polska - Słowacja

Przyszłość programu Interreg Polska – Słowacja – liczymy na Twój głos!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Do tej pory środki europejskie pomogły stworzyć w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja ponad 3000 km transgranicznych szlaków turystycznych, odnowić 480 obiektów infrastrukturalnych czy zmodernizować prawie 200 km dróg.

Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu a ich celem jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027.

Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska - Słowacja.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza.

Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska - Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.

Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest Ankieta dla obywateli

Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska - Słowacja po roku 2027.

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.

Już teraz serdecznie dziękujemy za Państwa czas i wszystkie opinie!

 

Budúcnosť programu Interreg Poľsko – Slovensko – rátame s Vaším hlasom!

Srdečne pozývame všetkých obyvateľov a zástupcov inštitúcií na účasť v konzultáciách o budúcom programe cezhraničnej spolupráce Interreg na poľsko-slovenskom pohraničí.

Európske prostriedky pomohli doteraz vytvoriť v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko viac ako 3000 km cezhraničných turistických chodníkov, obnoviť 480 infraštruktúrnych objektov alebo zmodernizovať takmer 200 km ciest.

Konzultácie organizuje Spoločný sekretariát Programu a ich cieľom je zhromaždiť Vaše názory a pripomienky na tému smerovania cezhraničnej spolupráce po roku 2027.

Výsledky konzultácií poslúžia na vypracovanie nového programu Interreg. Konzultácií sa môžu zúčastniť nielen obyvatelia, ale aj všetci, ktorí majú záujem o rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

Pre zástupcov inštitúcií pôsobiacich na pohraničí, predovšetkým doterajších žiadateľov a príjemcov Programu Interreg Poľsko – Slovensko, je určený dotazník pre inštitúcie.

Pre obyvateľov pohraničia, ktorí sa chcú podeliť o svoje názory na súčasnú a budúcu cezhraničnú spoluprácu, je určený Dotazník pre občanov.

Rovnako Vás povzbudzujeme k zdieľaniu dotazníkov, aby sa čo najviac ľudí mohlo vyjadriť a ovplyvniť budúcnosť Programu Interreg Poľsko – Slovensko po roku 2027.

Dotazníky je možné vyplniť do konca augusta 2024.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za Váš čas a všetky názory!

Narzędzia dostępności