Zadzwoń do nas

 

Nazwa projektu:

Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania

kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych“

 

 

Projekt realizowany przez partnerów:

Partner wiądacy: Mesto Krásno nad Kysucou, www.mestokrasno.sk

Partner projektu 1: Mesto Čadca, www.mestocadca.sk

Partner projektu 2: Obec Oščadnica, www.oscadnica.sk

Partner projektu 3: Obec Skalité, www.skalite.sk

Partner projektu 4: Gmina Rajcza, www.rajcza.com.pl

Partner projektu 5: Gmina Milówka, www.milowka.pl

 

Partnerzy otrzymali dofinansowanie na projekt w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja

2021-2027, Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Kod projektu: PLSK.01.01-IP.01-0017/23

Łączna kwota zatwierdzonych wydatków projektu: 1 090 610,00 EUR (w tym 872 488,00 EUR

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Okres realizacji projektu: 1.1.2024 – 31.12.2025

Główny cel projektu: Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu

i reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowanie ludności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym wymiana doświadczeń

i standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych w strefie przygranicznej.

2. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej i organizacji działających na pograniczu

o potrzebie ochrony środowiska, reagowania w przypadku klęsk żywiołowych oraz
niesienia/wezwania pomocy. W chwili obecnej nie istnieje wspólny system ostrzegania i interwencji
ratowniczej PL-SK.

Partnerami są instytucje (gminy) bezpośrednio na obszarze przygranicznym, które sąsiadując

ze sobą tworzą wspólny podmiot wykraczający poza granicę państw. Istnieje potencjał do

współpracy, gdyż w przypadku interwencji państwowe służby ratownicze krajów są często dalej niż te po drugiej strony granicy. Brakuje systemu ochrony wspólnego obszaru przygranicznego, zwłaszcza obszaru leśnego, który rozciąga się łącznie w obu krajach, zwłaszcza w miejscu realizacji tego projektu.

Idea projektu polega na utworzeniu warunków dla szybkiego reagowania służb ratowniczych w celu zwalczania pożarów czy innych katastrof naturalnych (burze, powodzie, itp.). To skoordynowane działanie interwencyjne będzie realizowane w systemie powiadamiania (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi partnerów. Zakupiony

w ramach projektu sprzęt znajdzie zastosowanie w przypadku dużych pożarów w trudno dostępnym terenie, a także w przypadku powodzi, klęsk żywiołowych itp. (obecnie służby ratownicze nie dysponują niezbędnym sprzętem). W projekcie będą również przeprowadzone wspólne szkolenia w zakresie koordynacji działań i jednocześnie współpracy między jednostkami interwencyjnymi oraz szkolenia dla dzieci.

Projekt będzie realizowany w formie następujących zadań:

Zadanie 1: Przygotowanie projektu, określenie wszystkich zadań niezbędnych do prawidłowej

realizacji projektu.

Zadanie 2: Stworzenie wspólnego systemu ostrzegania, standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych, w tym wymiana doświadczeń:

Działanie 2.1: Stworzenie wspólnego systemu ostrzegania.

Działanie 2.2: Wyposażenie służb ratowniczych.

Działanie 2.3: Wspólne ćwiczenia i zawody strażackie.

Partnerzy tego projektu – samorządy – są zlokalizowani bezpośrednio w obszarze przygranicznym. Ich łączna powierzchnia wynosi 404 km2 (Krasno 58 km2, Čadca 57 km2, Oščadnica 58 km2, Skalité 33 km2, Rajcza 131 km2 i Milówka 98 km2), co oznacza, że zapobiegają klęskom żywiołowym na tak dużym obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Celem projektu jest stworzenie warunków do szybkiego dojazdu jednostek ratowniczych i sprzętu podczas gaszenia pożarów i innych klęsk żywiołowych na obszarze przygranicznym między Słowacją a Polską, biorąc pod uwagę ochronę środowiska, szybką likwidację zagrożenia czy wystąpienie dodatkowo innych klęsk żywiołowych.

To skoordynowane działanie interwencyjne będzie realizowane za pomocą systemu

powiadamiania poszczególnych elementów interwencji gmin i miast. W projekcie uczestniczy 6 partnerów (gminy) i 6 ochotniczych straży pożarnych. Każdy partner musi doposażyć swoje jednostki o sprzęt ratowniczy w postaci pojazdów czy narzędzi. Ze względu na lokalizację partnerów - tereny leśne i górskie obszaru pogranicza, zakupione zostaną pojazdy terenowe z napędem 4x4, samochody osobowe dla strażaków na wyjazdy i sprzęt. Zakupiony sprzęt w ramach projektu będzie wykorzystywany podczas dużych pożarów w trudno dostępnym terenie, a także podczas powodzi, burz, itp. W tym projekcie wdrożona zostanie także wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami ratowniczymi PL i SK, przeprowadzone wspólne szkolenia/ćwiczenia w zakresie koordynacji działań i jednocześnie współpraca pomiędzy jednostkami interwencyjnymi. Ponadto przeprowadzone zostaną trzy pokazy ćwiczeń połączonych z zawodami strażackimi.

Zadanie 3: Działania edukacyjno-promocyjne w szkołach podstawowych:

Działanie 3.1: Szkolenie w szkołach podstawowych.

W związku z tym, że prezentowane działania związane są z zakupem sprzętu – zaplanowane

zostały także działania edukacyjne i promocyjne. Ich celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia i przystosowywania się do zmian klimatycznych oraz zapobiegania negatywnym skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań uwaga będzie skupiona na następujących tematach: promowaniu rozwiązań wspierających adaptację do zmian klimatycznych, informowaniu o korzyściach płynących z wdrożonych rozwiązań, informowaniu o zasadach postępowania w przypadku klęsk żywiołowych. Powyższe będzie realizowane w formie działań edukacyjno-promocyjnych w szkołach podstawowych. Aby uświadomić mieszkańcom jak powinni zareagować, gdy zobaczą pożar lub inną klęskę żywiołową, przeprowadzone zostaną spotkania z dziećmi w szkołach podstawowych poświęcone postępowaniu w przypadku zagrożenia, zachowania się, pod jaki numer zadzwonić i co powinno zawierać to zgłoszenie.

Zadanie 4: Komunikacja projektu:

Działanie 4.1: Strona internetowa i media społecznościowe.

Działanie 4.2: Materiały promocyjne – zapobiehganie pożarom, pierwsza pomoc, ostrzeżenia, roll-up.

Działanie 4.3: Konferencja końcowa.

Działanie 4.4: Tablice informacyjne i pamiątkowe.

Działanie 4.5: Artykuły w prasie.

Celem zadania jest upowszechnienie wiedzy na temat dofinansowania projektu ze źródeł UE.

Zadanie 5: Zarządzanie projektem:

Działanie 5.1: Zamówienia publiczne.

Działanie 5.2: Zarządzanie projektami zewnętrznymi.

Zadanie obejmuje całościowe zarządzanie projektem - przez przedstawicieli partnerów przy współpracy z zewnętrznymi usługodawcami, którzy zapewnią monitoring. Projekt przeznaczony jest dla następujących grup docelowych:

Ogół społeczeństwa – mieszkańcy obszaru przygranicznego – obszaru którego projekt dotyczy, społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje i instytucje publiczne właściwe w zakresie przyrody i ochrony środowiska, a także jednostki administracji państwowej działające na tych obszarach.


Załączniki:

Narzędzia dostępności