Zadzwoń do nas

Historia najnowsza

Wyzwolenie Milówki spod okupacji hitlerowskiej w kwietniu 1945 roku dało początek przemianom społecznym, politycznym i gospodarczym miejscowości.
20 maja 1945 roku po trzytygodniowych przygotowaniach wznowiła działalność szkoła podstawowa, Bank Spółdzielczy, oraz ośrodek zdrowia, którego kierownikiem został dr med. Jan Stanisz.
W 1946 roku przeprowadzono nacjonalizację majątków pożydowskich i poniemieckich. Powstały pierwsze sklepy Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" organizowana przez Mieczysława Dubiela i Rudolfa Pawlusa. Została uruchomiona poczta z telegrafem i telefonem, zorganizowano Ludowy Zespół Sportowy, którego kibice sami odtworzyli zniszczoną płytę boiska.
W 1947r. otwarto w Milówce Urząd Stanu Cywilnego, którego kierownikiem został Feliks Koczur. Bardzo dużą rolę odgrywał również istniejący do 1959 roku Sąd Grodzki z sędzią Niewińskim.
Wydawaniem nowych dokumentów i sprawdzaniem tożsamości zajmował się Sąd a także Biuro Notarialne, które istniało w Milówce do 1965 roku, później przeniesiono go do Żywca. W latach 90-tych Biuro Notarialne zostało w Milówce reaktywowane. W tym samym roku uruchomiono linię kolejową do Żywca.
W 1948 roku z funduszy państwowych, gminnych; czynem społecznym zbudowano betonowy most łączący Kamesznicę z Milówką oraz z innymi wsiami, most ten stał się traktem w kierunku Śląska Cieszyńskiego oraz przęsłem łączącym drogi Żywiec-Rajcza.
W następnym roku zorganizowano kursy dla analfabetów oraz otwarto klasę V, VI, VII. Dla potrzeb kulturalnych mieszkańców Milówki w 1951 roku otwarto kino, mieszczące się w jednej z sal Domu Katolickiego, a w 1953r. otwarto nową bibliotekę.
W 1954 roku podjęto nieudaną próbę stworzenia w Milówce Spółdzielni Produkcyjnej a w 1960 powstało Kółko Rolnicze, które otrzymało maszyny rolnicze oraz bazę. W 1956 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Komitet Rodzicielski podjęły decyzję o budowie nowej szkoły. W tym samym roku Milówka Doczekała się drugiego połączenia ze światem, gdyż zainstalowano na poczcie radiowęzeł odbierający I II Program Polskiego Radia. W następnym roku otwarto w Milówce pierwszą w powiecie Żywieckim Szkołę Przysposobienia Rolniczego.
Na początku lat 60-tych Milówka posiadała dwie placówki zdrowia. Oprócz ośrodka Zdrowia w 1962 powstała Rejonowa Przychodnia Lekarska PKP. W tym samym roku dokonano remontu "starej chałupy" obecnego muzeum regionalnego.
W 1964 roku uruchomiono nowe połączenia z Żywcem tym razem samochodowe, linia PKS łączyła Żywiec z Rajczą, Rycerką Górną i Glinką.
Poważnym i śmiały osiągnięciem było założenie w 1966r. filii Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Pilsko" w Żywcu. Kilimy wyrabiano na krosnach tkackich w Milówce, które znane były również za granicą. W tym samym roku przystąpiono także do melioracji gruntów i do regulacji Soły, która corocznie systematycznie wylewała i zrywała tamy. Zapadła również uchwała o nadaniu nazw 44 ulic i placów w Milówce.
W roku 1967 przystąpiono do budowy Domu Strażaka, zaczęły powstawać nowe punkty sprzedaży detalicznej, zakłady żywienia zbiorowego, punkty usługowe, przemysłowe i dla rolnictwa. W rok później powstało w Milówce koło terenowe Stronnictwa Demokratycznego, Związek Bojowników o wolność i Demokrację oraz Liga Obrony Kraju.
Rok 1971 był bardzo ważny dla oświaty w Milówce. Otwarta została Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Po 6 latach budowy w 1972r. zakończono prace budowlane na obiekcie Domu Strażaka, gdzie znalazły się miejsca dla organizacji młodzieżowej orkiestry dętej oraz Klub Rolnika.
Systematycznie rozwijało się także życie kulturalne, którym kierował nowo powstały Gminny Ośrodek Kultury. 6 grudnia 1975r. oddano okolicznym mieszkańcom do użytku Gminny Ośrodek Zdrowia, w którym znajdowały się specjalistyczne gabinety lekarskie oraz punkt apteczny. Wybudowano go ze schodków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, a przy pracach budowlanych pomagali mieszkańcy gminy. Dwa lata później grupa rolników zorganizowała Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną "Płomień". Rozpoczęły swą działalność także szkoły: Liceum Rolnicze oraz Wieczorowe Technikum Rolnicze.
W latach 80-tych, po zniesieniu stanu wojennego nastąpił dalszy rozwój gospodarczy i społeczny Milówki. Oddano do użytku nowy most na rzece Sole łączący Milówkę z Nieledwią, Rejonową Przychodnię Lekarską PKP gdzie obecnie znajduje się Spółka "Medyk" świadcząca usługi dla społeczeństwa leczącego się w Śląskiej Kasie Chorych. Rozpoczęto telefonizację gminy, otwarto Dom Książki, zakończono modernizację dróg i budowę nowych.
Na początku lat 90-tych powstało Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, które założyło, nieistniejące już dzisiaj, społeczne L.O. Zakończono budowę pierwszej kontenerowej oczyszczalni ścieków na terenie Milówki oraz otwarto nową pocztę. Druga połowa lat 90-tych przyniosła bardzo intensywny rozwój wsi pod względem ekonomicznym; społecznym.

Kształtowanie się władz gminy

Po wyzwoleniu Milówki w kwietniu 1945 roku rozpoczął się nowy okres w jej rozwoju. W pierwszych dniach wolności przystąpiono do budowy nowego kształtu terenowego aparatu władzy państwowej. W okresie powojennym Milówka należała do powiatu żywieckiego i województwa krakowskiego.
Zgodnie z wytycznymi "Manifestu" Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Milówce powstała Rada Narodowa. Do roku 1950 instytucją administracyjną był zarząd gminy, w myśl ustawy z 20 marca 1950 roku odpowiedzialność za całokształt działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej w terenie przejęły Gminne Rady Narodowe.
Gminna Rada Narodowa w Milówce obejmowała wsie: Milówkę, Kamesznicę, Cisiec, Laliki, Szare i Nieledwię.
W 1972 roku zostały zniesione gromady i powrócono do gmin, utworzono wtedy Gminę Milówka, która objęła wsie: Kamesznicę, Milówkę, Laliki, Nieledwię i Szare.
Gminna Rada Narodowa została uznana jako podstawowy organ samorządu społecznego, będący organem władzy państwowej. Gmina rozpoczęła swą nową działalność z dniem 1 stycznia 1973 roku. W miejsce dotychczasowego organu administracji i władzy terenowej Prezydium, wprowadzono jednoosobowy organ Naczelnika Gminy.
W 1975 gmina Milówka weszła w skład woj. Bielskiego wraz z 52 innymi gminami i miastami. Województwo zajmowało 3700 km2 i liczyło 766 tys. mieszkańców.
W 1990 roku w miejsce Naczelnika Gminy wprowadzono stanowisko wójta wybieranego przez Radę Gminy i pełniącego funkcję przewodniczącego Zarządu Gminy.
Od 1 stycznia 1999r. w kraju obowiązuje nowy podział administracyjny na 16 województw. Przywrócono również władzę samorządom powiatowym. Milówka obecnie należy do powiatu żywieckiego i województwa śląskiego.

Narzędzia dostępności