Zadzwoń do nas

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały przeprowadzone w dniach od 2 do 9 listopada 2023 r., poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Urzędu Gminy Milówka, oraz wyłożenie w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Milówka projektu uchwały: „Program współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag do projektu. Ponadto ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Milówka. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Urząd Stanu Cywilnego.

Konsultacje powyższego Programu zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy na temat projektu Programu. Uwagi do projektu należało zgłaszać w formie pisemnych opinii lub uwag, drogą pocztową na adres urzędu, drogą elektroniczną, pisemnie w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy jak również ustnie podczas spotkania, które odbyło się 6 listopada 2023 r. W wyznaczonym terminie  konsultacji nie wpłynęła ani jedna opinia do projektu uchwały ww. Programu.

Zgodnie z Uchwałą  NR XLVII/355/2010 Rady Gminy Milówka z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. poz. 3061) oraz Zarządzenia Nr 0050-108/2023 Wójta Gminy Milówka z dnia 25 października 2023 r., konsultacje uważa się za ważne.

Projekt uchwały: „Program współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy Milówka w miesiącu listopadzie 2023 roku.


Załączniki:

Narzędzia dostępności