BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

NuF_Tji60p5DSjff4PmJOyjU9r91_EBucWXWcottDeY

y0TpsFNWgPSn7bb4WlKK4C8-CpyBMvbGHglBLu8PuSw

3A369lGFEtz69yTDZwIDb8fOEwZBN6f5kDnfj0lpi5c

dYU-686RDVXSNhkmBdRc06F0dWeUDD_ixJWe_eOikPA

T7encDOV3ZoO9uHfIpozdaWhAzg1FXzo2aCrTX32cjI

Strona główna / Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Urzędu Gminy Milówka

Właściciel witryny www.milowka.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.milowka.pl jest Urząd Gminy Milówka; ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada Wójt Gminy i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Urzędu Gminy Milówka są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Urzędu Gminy Milówka chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Urzędu Gminy Milówka lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Urzędu Gminy Milówka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Urzędu Gminy Milówka w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Urzędu Gminy Milówka, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Urzędu Gminy Milówka, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Urzędu Gminy Milówka, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę Urzędu Gminy Milówka lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Urzędu Gminy Milówka jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Urzędu Gminy Milówka.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Urzędu Gminy Milówka na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Urzędu Gminy Milówka, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy Milówka poprzez podanie źródła w postaci www.milowka.pl - Urząd Gminy Milówka
 8. Otrzymując dostęp do stron Urzędu Gminy Milówka użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Urząd Gminy Milówka nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Urzędu Gminy Milówka

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Urzędu Gminy Milówka wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
   1. Urzędu Gminy Milówka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
    1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
    2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Urząd Gminy Milówka ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

pIAsvzKahUgL5i8enKzEZOyxCahOPtnCfBO9Do0yvPs

SrU-n9aHATaOQOofGPN_gB_FDZv-KzIz97p9VRXzxCs

9ja22vQsnyvT326NfxF8vpYTalJOKKtc_4MTSH3g-y8

Djb2-JHp2zVR_gW7_0zIBOs1Fbmo_HILXfY58IYNXoA

ukLDSUcBfYeeoo9DPlrw8yBFILsn8ateec51Ff6vpD4

8e9z0vshio3I5X52Hf7JAzBzY7wUfUwp56q4cSuilDw

YrQaFNeHa1WQxUfytpK2WVLr4Fi6baFqrIptCqvBx94

HCqk4R5ANs29hwmJ1H_iBySBoyDxqH_0ln8ef6-hkeg

fMRAF9MfMV-79zA9MwC4Eo-NhWz_CnsF8LG673ZIeg4

dHWbaMW3lbkrVrHrTeQ0K29IOs4UYOmDJ4lfngmkp2A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12