Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/Utrzymanie-rowow-melioracyjnych/idn:1715.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Utrzymanie rowów melioracyjnych

2019-07-01, Poniedziałek

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Urząd Gminy w Milówce informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale także celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Z uwagi na powyższe, Urząd Gminy w Milówce przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich, wykaszania i wygrabiania skarp rowów, odmulania dna koryt rowów, utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich oraz oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

W myśl art. 205 nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacącej wynikające z tego składki)  to obowiązek ten należy do tej spółki.

Informujemy, że w myśl art. 206 cytowanej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa
w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy
i terminy jego wykonywania.

Apelujemy do mieszkańców o podjęcie odpowiednich działań i czynności, które doprowadzą do właściwego stanu technicznego przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Milówka.