BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

Przedłużony termin naboru instalatorów do uczestnictwa w PONE

2017-08-30, Środa

Gmina Milówka przedłuża nabór otwarty na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach w ramach zadania pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Milówka”.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

  • Kotły 5 klasy na węgiel bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
  • Kotły 5 klasy na pellet bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
  • kocioł gazowy;
  • kocioł elektryczny;
  • kocioł olejowy.

         Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą  o systemie oceny zgodności  (Dz.U.2016 r., poz. 655 z późn. zm).

Instalator zgłosi swoją ofertę udziału w Programie, dostarczając następujące dokumenty (nie starsze niż 6 miesięcy):

-   NIP, REGON, informacja teleadresowa,

-   odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

-   dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT;

-   dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w ZUS;

-   dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym.

Instalator zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań polegających na:

a)           działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

b)          posiadaniu uprawnień do wykonywania prac objętych dofinansowaniem,

c)           terminowego wywiązywania się z czynności inwentaryzacji oraz podpisanych umów z Uczestnikami Programu,

d)          opracowania kosztorysu modernizacji,

e)           udzieleniu 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne dostarczonego nowego źródła ciepła,

f)            udzieleniu 5 letniej gwarancji na wszystkie pozostałe elementy dostarczanego nowego źródła ciepła.


Termin składania ofert: 3.11.2017 r.

Zakwalifikowanie do Programu w 2017 roku będzie możliwe po spełnieniu wszystkich warunków określonych w naborze na instalatorów na podstawie oceny złożonych dokumentów.

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Milówka

                                                                                                                                          Robert Piętka

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12