Urząd Gminy Milówka
http://milowka.pl/aktualnosci/index/Nabor-instalatorow-do-uczestnictwa-w-PONE/idn:1354.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

Nabór instalatorów do uczestnictwa w PONE

2017-08-11, Piątek

OGŁOSZENIE!!!

         W związku z uruchomionym przez Gminę Milówka zadaniem pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Milówka”, ogłaszamy zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

  • Kotły 5 klasy na węgiel bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
  • Kotły 5 klasy na pellet bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
  • kocioł gazowy;
  • kocioł elektryczny;
  • kocioł olejowy.

         Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą  o systemie oceny zgodności  (Dz.U.2016 r., poz. 655 z późn. zm).

Instalator zgłosi swoją ofertę udziału w Programie, dostarczając następujące dokumenty (nie starsze niż 6 miesięcy):

  • NIP, REGON, informacja teleadresowa,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT;
  • dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w ZUS;
  • dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym.

 

Instalator zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań polegających na:

a)  działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

b)  posiadaniu uprawnień do wykonywania prac objętych dofinansowaniem,

c)  terminowego wywiązywania się z czynności inwentaryzacji oraz podpisanych umów z Uczestnikami Programu,

d)  opracowania kosztorysu modernizacji,

e)  udzieleniu 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne dostarczonego nowego źródła ciepła,

f)   udzieleniu 5 letniej gwarancji na wszystkie pozostałe elementy dostarczanego nowego źródła ciepła.

 

Termin składania ofert: 25.08.2017 r.

Zakwalifikowanie do Programu w 2017 roku będzie możliwe po spełnieniu wszystkich warunków określonych w naborze na instalatorów na podstawie oceny złożonych dokumentów.

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Milówka

                                                                                                           Robert Piętka