BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

Nabór instalatorów do uczestnictwa w PONE

2017-08-11, Piątek

OGŁOSZENIE!!!

         W związku z uruchomionym przez Gminę Milówka zadaniem pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Milówka”, ogłaszamy zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

 • Kotły 5 klasy na węgiel bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
 • Kotły 5 klasy na pellet bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
 • kocioł gazowy;
 • kocioł elektryczny;
 • kocioł olejowy.

         Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą  o systemie oceny zgodności  (Dz.U.2016 r., poz. 655 z późn. zm).

Instalator zgłosi swoją ofertę udziału w Programie, dostarczając następujące dokumenty (nie starsze niż 6 miesięcy):

 • NIP, REGON, informacja teleadresowa,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT;
 • dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w ZUS;
 • dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym.

 

Instalator zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań polegających na:

a)  działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

b)  posiadaniu uprawnień do wykonywania prac objętych dofinansowaniem,

c)  terminowego wywiązywania się z czynności inwentaryzacji oraz podpisanych umów z Uczestnikami Programu,

d)  opracowania kosztorysu modernizacji,

e)  udzieleniu 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne dostarczonego nowego źródła ciepła,

f)   udzieleniu 5 letniej gwarancji na wszystkie pozostałe elementy dostarczanego nowego źródła ciepła.

 

Termin składania ofert: 25.08.2017 r.

Zakwalifikowanie do Programu w 2017 roku będzie możliwe po spełnieniu wszystkich warunków określonych w naborze na instalatorów na podstawie oceny złożonych dokumentów.

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Milówka

                                                                                                           Robert Piętka

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12